Altres residus

En aquest apartat s'hi destinaran certs productes que no hem nomenat, si no l'has trobat és més que probable que estigui en aquesta fracció.

Material electrònic

La majoria de materials electrònics es destinaran a una secció específica d'aquesta fracció.

Material jardineria

Al dedicar-nos a la jardineria es generen certs residus no orgànics, doncs aquests aniran aquí.

Residus de mobilitat

Entre viatge i viatge es generen alguns residus i és molt probable que es destinin en aquesta zona.

Residus domèstics

Generem molts residus diàriament que s'hauran de dipositar en aquesta fracció perquè siguin degudament tractats.

Residus escolars

En el dia a dia escolar generem certs residus que és probable que no sabem que es destinen aquí, dos exemples poden ser un bolígraf o un tòner de tinta.

Residus especials

Hi ha certs residus que han de ser tractats de manera específica, sigui perquè no són reciclables o perquè són contaminants, aquests aniran a aquesta fracció.

Restes obreres

Hi ha certs residus que es generen en les obres que s'han de portar a la deixalleria per a ser separats correctament.